Privacy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Deze website wordt uitgebaat door Farma Invest Verbeke - Van Thorre BV.

Contactgegevens:

Adres: Dendermondesteenweg 448 te 9070 Destelbergen.
Telefoon: 09 228 32 36
E-mail: wim.verbeke@proximus.be
Ondernemingsnummer: BE 0820 565 956
APB-nummer: 441301

De toezichthoudende autoriteit:

FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)
Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brussel
https://www.fagg-afmps.be
 
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Farma Invest Verbeke - Van Thorre BV of rechthoudende derden. 

Beperking van aansprakelijkheid 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Farma Invest Verbeke - Van Thorre BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de Farma Invest Verbeke - Van Thorre BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Farma Invest Verbeke - Van Thorre BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Farma Invest Verbeke - Van Thorre BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Farma Invest Verbeke - Van Thorre BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Farma Invest Verbeke - Van Thorre BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd. 

Privacybeleid 

Deze “Privacy Verklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Wim Verbeke en Veerle Van Thorre.

Lees deze Privacy Verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website  en door het gebruik van de op deze website vermelde e-mailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Persoonsgegevens
Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op uw persoonsgegevens. Het begrip persoonsgegevens wordt geïnterpreteerd volgens de definitie komende uit de AVG, zijnde “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Verwerkingsdoeleinden
Farma Invest Verbeke - Van Thorre BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van patiënten/klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. administratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van direct marketing). Daarnaast worden er door middel van cookies (zie verder) persoonsgegevens verzameld met het oog op het verbeteren en optimaliseren van het gebruik van de website en anonieme statistieken.

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden via de website verwerkt op verschillende rechtsgronden zoals opgenomen in artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016. Indien er louter gebruik gemaakt wordt van een contactformulier en een e-mailadres, baseert de verantwoordelijke apotheker zich op de toestemming. Indien er gebruik gemaak wordt van een webshop, baseert de verantwoordelijke apotheker zich op zijn wettelijke verplichtingen om farmaceutische zorg te verstrekken, alsook de verwerkingen noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de patiënt/klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor het beheer van patiënten/klanten zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De persoonsgegevens verzamelt door middel van cookies (zie verder) worden bewaard gedurende de sessie of langer, indien noodzakelijk voor de werking van de website. In het geval de gegevens langer worden bewaard dan de sessie, wordt gestreefd naar anonimisering ervan.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De patiënt/klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien heeft de patiënt/klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de patiënt/klant gevraagd om:
  • zelf de instellingen van zijn account aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: ;

Direct marketing
De patiënt/klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij Farma Invest Verbeke - Van Thorre BV. Daarnaast heeft de betrokkene het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00. 

Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Door onze website te gebruiken, stemt u in met dit beleid en gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn informatiepakketjes die webservers naar webbrowsers sturen en die deze laatste opslaan op de computer, de tablet, de smartphone of welk ander toestel dan ook van u, de gebruiker. De browser stuurt vervolgens die informatie terug naar de server telkens als de browser een pagina opvraagt van de server. Dit stelt de webserver in staat om webbrowsers te identificeren en te volgen.
Er zijn twee belangrijke soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies verdwijnen van uw computer wanneer u uw browser afsluit, permanente cookies blijven op uw computer tot u die handmatig of via speciale software verwijdert of tot ze hun vervaldatum bereiken.

Cookies op onze website:

We gebruiken de volgende cookies op onze websites, voor de volgende doeleinden:
Permanente cookies:
ipowerEUReseller: deze cookie dient om gebruikers te koppelen aan een eventueel reselleraccount.
Sessiecookies:
TempOrderSessionID: deze cookie houdt de inhoud van het winkelmandje bij.
FormsEntriesSessionID: deze cookie houdt de gegevens van de eerste delen van meerdelige online invulformulieren bij.  Dit is nodig omdat anders de gegevens zouden verdwijnen bij het doorklikken naar een volgende stap.

Cookies van derden:

GOOGLE
Onze websites maken gebruik van Google Analytics om het bezoekersverkeer (‘traffic’) en het surfgedrag op die websites te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website via cookies die opgeslagen zijn op de computers van gebruikers. Die cookies genereren informatie over uw gebruik van de website en die informatie (met inbegrip van uw IP-adres) brengt Google over naar servers in de Verenigde Staten waar die opgeslagen wordt. Google Analytics bezorgt ons rapporten over het surfgedrag dat bezoekers van onze websites vertonen. Google slaat deze informatie op en gebruikt die voor diverse doeleinden. Google kan deze informatie aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegevens waarover de zoekmachine beschikt. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://policies.google.com.

Kunt u cookies weigeren?

De meeste browsers maken het voor u mogelijk om cookies te weigeren of toe te staan. Het blokkeren van cookies heeft in veel gevallen een negatieve invloed op de bruikbaarheid van bepaalde functionaliteiten op de bezochte websites. Informatie over hoe uw browser omgaat met cookies vindt u in de instellingen ervan. Daar kunt u ook de keuze maken om cookies te weigeren of toe te staan en om via het onderdeel ‘Browsergeschiedenis’ bepaalde of alle cookies op uw computer te verwijderen.